PROTOKOLL

Nedan hittar du protokoll från årsmöten samt verksamhetsberättelser från de senaste åren.

Under det gångna året har en rad aktiviteter ägt rum.
I februari började sällskapet med den öppna studiecirkeln Bok för bok där vi går igenom Ekelöfs diktsamlingar så som de trycktes i sina förstautgåvor. Svenska Akademien gav 2015 ut Ekelöfs Samlade dikter i deras ursprungsform, inklusive vinjetter, med inledning och kommentarer av Anders Olsson och Anders Mortensen. Den öppna studiecirkeln har pågått nu i snart ett år. I december 2016 hade vi hunnit med sju träffar och kommit fram t om. diktsamlingen Strountes. Träffarna försiggår på ABF-huset i Stockholm och sker vanligtvis den första måndagen i månaden.
Den 19 augusti presenterade översättaren Nadezjda Voinova sin översättning till ryska av En Mölna-elegi (utgiven av förlaget Ad Marginem i Moskva) i den Ryska bokhandeln i Stockholm. Representanter från Ekelöf-sällskapet deltog.
Under helgen 8/9 oktober genomförde sällskapet seminariet ” Mystik och livssyn hos Delblanc och Ekelöf” på Sigtunastiftelsen i samarbete med stiftelsen och Delblancsällskapet . En rad föreläsare hade inbjudits så som religionsforskaren Anton Geels, författaren Bo Gustavsson, konsthistorikern Görel Cavalli Björkman samt medverkande från de båda sällskapen. Under lördagskvällens konsert med musik med andliga förtecken samtalade poeten Ylva Eggehorn med Erik Schüldt om begreppet andlighet. Följande söndag i radions P2 kretsade Schüldts timslånga program helt kring Ekelöfs diktning, kringgärdad av noga utvald musik.

Under hösten har sällskapet lanserat en ny hemsida som hittas under adressen www.gunnarekelof.se Sidan är under uppbyggnad och vi tänker oss att utöka den med artiklar, material från seminarier, föreläsningsserier, sällskapets Turiketresor mm.Under året utkom boken Även jag har varit Alfred Vestlund, intervjuer och enkätsvar med och av Gunnar Ekelöf sammanställda av styrelseledamot Daniel Möller med inledning av Magnus Halldin. Lördagen den 28 maj hölls en release på Kafé Klaver på söder i Stockholm där Daniel Möller presenterade boken.
På Svenska Akademiens uppmaning har också boken Dikter i Grönköpings Veckoblad utkommit i passande tid för att kunna skickas ut till sällskapets medlemmar som julgåva. Redaktör Daniel Möller härleder dikter och texter till att vara möjliga Ekelöfalster vilka publicerats i Veckobladet. Redaktören är även ansvarig för den gedigna notapparat som vidlåder boken.
Den 9 april 2016 närvarade vår tidigare ordförande Karin Levander vid en kulturkväll i Gagnef. Anledningen var att man siktar till att döpa en mindre väg efter Ekelöf, då denne ”vacklade som berusad från vägkant till vägkant” i sin ungdom just i denna här byn och fick ett slags uppenbarelse. Beslut om namngivning är ännu inte taget, men en rik kulturkväll med diktläsning, tal och musik hölls i Gagnefs kyrka – sällskapet välkomnar att aktiviteter förekommer utanför huvudstaden kring det som betraktas som Ekelöfs rika eftermäle.
Vid årsmötet på Sigtunastiftelsen 23 maj delades Ekelöf-priset ut till poeten Birgitta Lillpers. John Swedenmark höll ett välkomstföredrag där han presenterade pristagaren, Amelie Björck höll ett tal om Birgitta Lillpers personligt myntade diktning. Talen är publicerade i Ekelöf´et nr 46, 2016/17 som kom ut i december och skickades ut till medlemmarna tillsammans med julgåvan.
Under året har hållits sju styrelsemöten.
Styrelsen planerar för en mängd kommande aktiviteter under hösten 2017 och våren 2018. Vi ber medlemmarna och alla andra hålla utkik på sällskapets hemsida under rubriken Aktuellt för information.
Svante Ögren avgår efter många år som styrelseledamot, varav ett som ordförande 2010, han avtackas varmt .
Vi tackar alla medlemmar för ett innehållsrikt år och ser med tillförsikt fram mot många spännande möten och aktiviteter för Ekelöfvännerna under året 2017.
Astrid Bäckström och Anna Säflund Orstadius, i delat ordförandeskap.

Stockholm 10 april 2016

Verksamhetsberättelse för Gunnar Ekelöf-sällskapet 2015

Det största åtagandet under våren 2015 var de två seminarierna under titeln ”Jag tror på Gud så som han fattas mig”, som leddes av John Swedenmark och hade planerats av Svante Ögren. De ägde rum i Stockholm (ABF) den 25 januari och på Sigtunastiftelsen den 15 mars.

Medverkande var: Mohammad Muslim Eneborg, Erik Cornell, Fredrik Idris Brusi, Abdelkarim Mats Cederberg, Bo Utas, och Jila Mossaed. Texter och referat från seminarierna, som även bandades, finns i senaste Ekelöf’et.

Vid årsmötet på Historiska museet den 27 maj omvaldes Karin Levander som ordförande, och hela styrelsen kvarstod. Efter mötet hölls föredrag av litteraturvetarna Helena Bodin och Håkan Möller.

Femtioårsjubileet av diktsamlingen Diwan över fursten av Emgiòn högtidlighölls den 19 september med ett program på Kurdiska biblioteket i Alvik (Stockholm) och med uppläsningar på Sigtunastiftelsens bibliotek den 15, 22 och 29 oktober. Bo Alström läste upp och ledde även samtalen.

2015 var också det år när Svenska Akademien publicerade Ekelöfs diktsamlingar i originalutförande. Vid en Gunnar Ekelöf-kväll på Rönnells antikvariat den 4 November var många medlemmar närvarande när Anders Olsson och Magnus Halldin presenterade utgåvan tillsammans med Po Tidholm och Oskar Schönning, vars nya skiva Vykort innehåller åtta tonsatta Ekelöf-dikter. Sällskapets planer på en studiecirkel diktsamling–för–diktsamling planerades under 2015, kom igång som försöksverksamhet våren 2016, och beräknas vara i full gång till hösten.

Under året har Karin Levander förberett seminariet i oktober 2016 om Delblanc och Ekelöf, som även gav upphov till 2015 års julgåva, ett särtryck med Ekelöfmaterial ur en större bok om Sven Delblanc.

Inget nummer av medlemsbladet utkom under 2015 på grund av produktionsproblem. Detta ledde fram till ett beslut att ge ut en årsbok varje år, men föra ut aktuell medlemsinformation via andra kanaler.

Hemsidan har inte fungerat så bra, vilket lett fram till en modernisering till ett mer lättarbetat format, som förväntas vara igång sommaren 2016.

Styrelsen har under året hållit två möten och i övrigt sammanträtt och fattat beslut via mail.

Kassörens ekonomiska berättelse delas ut vid årsmötet.

Verksamhetsberättelse för Gunnar Ekelöf-sällskapet 2014

Under året genomförde Gunnar Ekelöf-sällskapet följande aktiviteter:

13 februari på ABF-huset Stockholm: ”Krasch” – en samtalskväll om Gunnar Ekelöf, hans första hustru Gunnel Bergström och Karin Boye. Med uppläsningar ur dagböcker, brev, intervjuer och dikter. Medverkande: Pia-Kristina Garde, författare av boken Karin Boye; okända brev och berättelser (Ellerströms), och John Swedenmark.

2 mars, på Sigtunastiftelsen: Seminarium med Helena Bodin och Bo Utas på temat ”I Gunnar Ekelöfs andliga fotspår – om ikoner och sufism”. Föreläsningen ingick i förberedelserna för Turkietresan i april, men var öppen för allmänheten.

22 mars deltog Gunnar Ekelöf-sällskapet i poesi- och bokmässan på Stadsbiblioteket i Stockholm.

6-13 april Resa till Turkiet på temat ”I Gunnar Ekelöf andliga fotspår”. Resan genomfördes med 27 deltagare. Detta år i samarbete med Forskningsinstitutet i Istanbul och Sigtunastiftelsen, som bidrog ekonomiskt och administrativt. Föreläsare under hela resan var Bo Utas och Helena Bodin. Svante Ögren och Karin Levander från styrelsen var värdar och turkisk guide och researrangör var som tidigare Serhat Paktas.

11 maj hölls sällskapets årsmöte på Sigtunastiftelsen med föreläsning om Tagore, Ekelöf och Sigtunastiftelsen av Olavi Hemmilä, litteraturvetare, om den indiska litteraturens påverkan på svensk litteratur.

Under september genomfördes flytt från Rönnells av sällskapets lager till Sigtunastiftelsen, där vi nu har all dokumentation och publikationer. Vår enda kvarvarande koppling till Rönnells är därmed postadressen.

Under hösten inleddes ett samarbete med Delblanc-sällskapet om att göra ett särtryck ur deras bok Diktaren och målaren om Sven Delblanc och Reinhold Ljunggren, där bl a Bo Alström, Göran Martling, Anders Sundelin och Reidar Ekner bidragit med texter med anknytning till Ekelöf. Detta ska bli julgåva för 2014, men har ännu inte levererats, på grund av trycktekniska problem

Under oktober deltog John Swedenmark och Helena Bodin med föredrag om Ekelöf med anknytning till Astrid Bäckströms och Berit Sahlströms utställning på Åhuset i Uppsala med titeln ”Författarnas vävporträtt – till försvar för humanismen” med bl a vävda porträtt av Gunnar Ekelöf och Lars Bäckström.

Ett antal styrelsemöten har hållits under året på Sigtunastiftelsen, hemma hos ordförande och i Citykyrkans kafé.

Medlemsbladet Ekelöf’et har kontinuerligt fått den planerade utgivningen uppskjuten, till förtret för de medverkande och för medlemmarna, eftersom bladet därmed inte kan användas som informationskanal. Förseningarna beror på bristande arbetstid hos de ansvariga, främst sekreteraren, och en lösning måste uppfinnas.

Även utdelningen av Ekelöf-priset, som hittills ägt rum vartannat år, har måst uppskjutas till 2016.

 

Stockholm den 24 maj 2015

John Swedenmark

Protokoll Årsmötet 6 maj 2012

Ekelöfsällskapets Årsmöte 6 maj 2012 på Sigtunastiftelsen

Innan mötet började informerade sällskapets ordförande Karin Levander om kommande aktiviteter: stadsvandring under ledning av Henrik Lindström den
3 juni och 15 september i samarbete med ABF.
14 oktober på Sigtunastiftelsen: ett program i samarbete med Stagneliussällskapet: psykoanalytikern Johan Beck-Fries om Stagnelius; människan och diktaren bakom verket.  Ekelöfsällskapet kommer att ordna med en föredragshållare som belyser Ekelöf mänskligt och litterärt.
Johan Cullberg utkommer i höst med en bok om Ekelöf på Natur&Kultur ”En diktares kompost”.  Boken kommer att presenteras på Sigtunastiftelsen och i Stockholm .

Under året har översättningar av Ekelöf till spanska och arabiska kommit ut.
Ekelöf finns också översatt till kurdiska.

Bonniers planerar att göra en nyutgivning av Ekelöfs samlade verk med redaktörerna Anders Olsson och Anders Mortensson.

1. Mötets öppnande

2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande besvarades med ja.

3. Dagordningen fastställdes.

4. Karin Levander valdes till mötesordförande och Astrid Bäckström till mötessekretare.

5. Lena Fröman och Ingalill Blad-Ögren valdes till justerare av årsmötesprotokollet.

6. Årsberättelsen godkändes  med tillägg om att Aguélisällskapet kommer att erbjuda våra medlemmar att köpa en skrift med samtalet  mellan Bengt Lagerkvist och Hans Henrik Brummer som ägde rum i höstas på sällskapens gemensamma möte på Sigtunastiftelsen. Påpekades också att det felaktigt stod att 2011 varit jubileumsåret.

7. Ekonomisk redogörelse.
Sällskapets kassör Carl Ehrenkrona redogjorde för ekonomin under år 2011. Vi har gjort en förlust p ga för många utskick och aktiviteter. Sällskapet har trots detta god ekonomi, men kassören rekommenderar att vi endast gör två brevutskick till medlemmarna per år: vår och höst, och att man försöker ha  bättre framförhållning och skickar ut program för aktiviteter och Ekelöf’et / ev. julgåva i samma utskick.
Sällskapet har cirka 300 medlemmar och en god uppställning för vilka år man betalat, vilket underlättar för medlemmarna att själva korrigera  inbetalningarna.
Kassörens rekommendation var att bibehålla nuvarande årsavgift på 180 kr för enskilda medlemmar resp. 200 för institutioner och par.  Kassören vill att styrelsen vänder sig till honom och rådgör angående olika utgifter för evenemang och utskick.

8. En sällskapets revisorer, Claes Sundelin, rekommenderade sällskapet att öka medlemsantalet, samt se över utgiftsposterna, och vara noggranna med att bokföra utgifter. Resultat- och balansräkning för år 2011 finns i två undertecknade exemplar i Ekelöfrummet.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Till ordförande för sällskapet valdes på ett år Karin Levander.

11. Till styrelseledamöter valdes på  två år: Astrid Bäckström, Henrik Lindström , Daniel Möller och Anna Säflund-Orstadius .
Anders Claesson, Carl Ehrenkrona, John Swedenmark och Svante Ögren kvarstår.
Christoph Michold avgår.

12. Till jury för Ekelöf-priset valdes: Sara Danius, Maria Lindström och Kristoffer Leandoer. John Swedenmark och Anna Säflund-Orstadius från styrelsen kvarstår.

13. Till revisorer valdes Claes Sundelin och Astrid Linder  (omval)

14. Till valberedning för 2012 valdes Magnus Halldin (omval) och IngaLill Blad-Ögren.

15. Årsavgiften fastställdes och kommer att vara oförändrad: 180 kr för enskilt medlemskap och 200 kr för institutioner och par.
Årsmötet godkände Carl Ehrenkronas budgetförslag.
Portokostnaderna har ökat, i gengäld har han hittat ett billigare tryckeri, vi strävar efter att få medlemmarna att lämna sina email-adresser.

16. Ordförande Karin Levander tackade och avslutade årsmötet.
Tillsammans med styrelsemedlemmarna var vi ett 20-tal personer på årsmötet.

Efter mötet höll Bo Gustavsson ett föredrag om Ekelöf och den oändliga relationen , reflektioner över diktraden ” … oändligheten finns – emedan den fattas oss…” ur Skärvor av en diktsamling.  Därefter läste översättaren Rizgar Shekani och John Swedenmark upp dikter av den kurdiska poeten Karim Dashty – vilka väl belyste den sufiska idé- och symboltraditionen.
Därefter gick en skara till restaurang Kopparkitteln och intog en måltid under trevligt samtal med utsikt över Mälarens vatten.

Mötessekreterare:  Astrid Bäckström

Mötesjusterare: Lena FrömanIngalill & Blad-Ögren

Verksamhetsberättelse för Gunnar Ekelöf-sällskapet, verksamhetsåret 2012

Årsmötet i Sigtuna den 6 maj följdes av ett dubbelevenemang: Bo Gustavsson höll en föreläsning om Ekelöf och sufismen och Rizgar Shekani presenterade den nutida sufiska poeten Karim Dashty med diktuppläsning. Bo Gustavssons föreläsning finns publicerad i nummer 42 av medlemsbladet ekelöf’et.

Den första offentliga vandringen ”i Ekelöfs fotspår”, i samarbete med ABF Stockholm anordnades den 3 juni och fick en uppföljare den 15 september, Ekelöfs födelsedag. Med utgångspunkt från Ernst Nordins Ekelöf-skulptur på Malmskillnadsgatan ledde ciceronen Henrik Lindström vandrarna genom kvarteren runt Johannes kyrka. Höjdpunkten var när gruppen vid den ena vandringen fick tillträde till den lägenhet där Ekelöf bodde under en stor del av sin barndom och kunde läsa upp viktiga texter på plats.

En stor händelse under året var utgivningen av Johan Cullbergs bok om Ekelöf. Den uppmärksammades vid två tillfällen: en utgivningsfest på Rönnells den 15 augusti, där Cullberg samtalade med Harald Hultqvist, samt en ABF-kväll den 25 oktober, där Jonas Thente fungerade som samtalspartner.

I samarbete med Stagneliussällskapet firades den 14 oktober i Sigtuna Erik Johan Stagnelius födelsedag med ett brett program, som även innehöll musik och diktuppläsning. Johan Beck-Friis föreläste om Stagnelius och John Swedenmark skisserade vad Stagnelius betytt för Ekelöf.

Ekelöf var även aktuell i ”Skurhinksprojektet”, där författaren Cecilia Persson använder Gunnar Ekelöf och Maja Ekelöf som utgångspunkter i ett existentiellt resonemang om klass. Sällskapet anordnade den 20 november ett program där Persson uppträdde, i samarrangemang med ABF Stockholm och Kommunalarbetaren.

Som julgåva fick medlemmarna ett häfte med Ekelöfs samtliga bidrag i Sydsvenska Dagbladet Snällposten, återgivna i faksimil med tidstypiska illustrationer. Sammanställningen och utformningen stod Peder Svend Pedersen för.

Sällskapets hemsida har fungerat som anslagstavla; adressen dit är www.gunnarekelof.se.
Ekelöfrummet på Sigtunastiftelsen har varit öppet första söndagen i varje månad och på andra tider visats för särskilda gäster.

Styrelsen har haft regelbundna sammanträden i Stockholm och Sigtuna. I övrigt har styrelsen hållit kontakt och fattat beslut vid de olika sammankomsterna och via e-post.

Styrelseledamöter har under verksamhetsåret varit: Karin Levander (ordförande), John Swedenmark (sekreterare), Carl Ehrenkrona (kassör), Astrid Bäckström, Anders Claesson, Henrik Lindström, Daniel Möller, Anna Säflund-Orstadius samt Svante Ögren.

Stockholm den 10 maj 2013
John Swedenmark

 

Kassörens kommentar till bokslutet

Sällskapet har under 2012 vänt de senare årens negativa resultat till en mindre vinst. Detta trots lägre intäkter än budgeterat. Det positiva resultatet beror i huvudsak på att sällskapet under året avsevärt minskat sina kostnader i form av färre utskick samt billigare produktionskostnader av ekelöfet och julgåva.
Sällskapets ekonomi är fortfarande god, även om de senare årens negativa resultat kanske något hämmat styrelsens arbete under 2012 i fråga om att t.ex. kunna genomföra fler projekt.
Det bör också noteras att färre och färre medlemmar väljer att inte betala avgiften, en trend från tidigare år. Möjligen kan detta vara ett resultat av att för få utskick, evenemang etc.
Jag förordar, för att ge styrelsen större handlingsutrymme samt för att sällskapet ska kunna lägga undan pengar till framtida större evenemang att medlemsavgiften höjs till:
200kr för ordinarie medlem
250kr för hushålls-/sambomedlemskap* och företag
samt att sällskapet även inför ett Studerandemedlemskap för 150kr/ år för att locka yngre medlemmar.
Stockholm den 2 maj 2013
Carl Ehrenkrona, Kassör

Protokoll från Gunnar Ekelöf-sällskapets årsmöte 2011

Börssalen, Gamla Stan

 1. Mötet öppnades.
 2. Konstaterades att årsmötet blivit behörigen utlyst.
 3. Den föreslagna dagordningen fastställdes och två övriga frågor anmäldes.
 4. Svante Ögren valdes till mötesordförande och John Swedenmark till mötessekreterare.
 5. Till att justera årsmötesprotokollet utsågs Anna Säflund-Orstadius och Astrid Bäckström.
 6. John Swedenmark läste upp årsberättelsen för 2010.
 7. Kassören Carl Ehrenkrona redogjorde för sällskapets ekonomi och förklaringarna till det ovanligt stora underskottet, men framhöll att föreningen har en god ekonomi och att det inte finns någon anledning till oro.
 8. Astrid Linder läste upp revisorernas berättelse. Räkenskaperna hade befunnits i god ordning och ansvarsfrihet tillstyrktes. Dock påpekades det otillfredsställande i att betalningsavierna skickas ut för sent på året, vilket skapar en eftersläpning som i sin tur ger upphov till oöverskådlighet och dessutom påverkar betalningsviljan negativt.
 9. Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarfrihet för år 2010.
 10. Till ordförande för 2011 valdes Karin Levander.
 11. Till styrelseledamöter valdes John Swedenmark, Svante Ögren, Anders Classon och Carl Ehrenkrona. Bo Alström lämnar styrelsen och ersätts av Astrid Bäckström. Dessutom kvarstår Cristoph Michold, Daniel Möller och Anna Säflund-Orstadius (valda på två år vid förra årsmötet)
 12. Till revisorer omvaldes Astrid Linder och Claes Sundelin.
 13. Till valberedning omvaldes Magnus Halldin och Torbjörn Schmidt. Dessutom nyvaldes Bo Alström.
 14. Frågan om val av jury för Gunnar Ekelöf-priset bordlades.
 15. Carl Ehrenkrona presenterade budgeten för 2011 och föreslog oförändrad medlemsavgift. Mötet biföll detta.
 16. Övriga frågor. De två anmälda övriga frågorna var närmast informationspunkter rörande kommande evenemang.
 17. Mötet avslutades. Sällskapets avgående ordförande Svante Ögren tackade för gott och trivsamt samarbete och avtackades med blommor och en present.

 

Stockholm den 25 oktober 2011

John Swedenmark

Justeras: Astrid Bäckström                Anna Säflund-Orstadius

Gunnar Ekelöf-sällskapets verksamhetsberättelse 2011

Den 15 februari anordnades en offentlig medlemssammankomst med uppträdanden på Kafé Klavér i Stockholm, som anknöt till det föregående årets Turkietresa och hade reseledaren Serhat Paktas som hedersgäst.

Gunnar Ekelöf-sällskapets årsmöte 2011 hölls den 8 maj i Börssalen, Svenska Akademien. Till ny ordförande för sällskapet valdes Karin Levander. Ny styrelsemedlem blev Astrid Bäckström.

Efter årsmötet delades Gunnar Ekelöf-priset ut till Magnus William-Olsson, vars diktning presenterades av Carin Franzén och John Swedenmark. Pristagaren höll ett tacktal och läste dikter. Allt detta finns publicerat i senaste numret av medlemsbladet Ekelöf’et. Sammankomsten avslutades med middag på Restaurang Myntkrogen.

I samband med kallelsen till årsmötet skickades nummer 41 av medlemsbladet Ekelöf’et ut till medlemmarna.

I juni, närmare bestämt den 12, anordnades en provvandring ”i Ekelöfs fotspår” genom centrala Stockholm, under ledning av Henrik Lindström, efter planer som dragits upp av Eva Källgren. Vandringen var en pilotstudie och kommer att följas av fler, i samarbete med ABF Stockholm.

Den 19 juni arrangerades en bussresa till de trakter i Sörmland där Ekelöf länge bodde. Trots ett elakt ihållande regn var utflykten mycket givande, liksom samvaron hemma hos ciceronen Lenny Clarhäll, och Anita.

I augusti deltog Sällskapet med eget bord i ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan i Stockholm.

Den 15 oktober återgäldade Ivan Aguéli-sällskapet vårt besök i Sala år 2010 genom att hälsa på i Sigtuna. På programmet i detta samarrangemang stod visning av Kurt Almqvist-rummet och ett samtal mellan Bengt Lagerkvist och Hans Henrik Brummer. Detta samtal spelades in och kommer att publiceras av föreningen Aguélimuseets vänner.

Årets stora händelse inom Ekelöfforskningen var Johan Svedjedals bok om tidskriften och förlaget Spektrum. Den uppmärksammades meden välbesökt kväll på Rönnells, där Svedjedal presenterade sin forskning främst ur Ekelöfs perspektiv.

Den 22 november gästades vi, på Kafé Klaver i Stockholm, av den danske forskaren Neal Ashley Conrad Thing, som höll föredrag på temat ”Ekelöf och paradoxen”. Dessutom presenterade Saleh Oweini sin nyutkomna bok med överssättningar av Ekelöf till arabiska.

Som julgåva fick medlemmarna en synnerligen exklusiv volym, sammanställd av Bo Alström och Astrid Linder, formgiven av Petra Lyon och Carl Ehrenkrona, nämligen brevväxlingen mellan Ekelöf och Taube.

Sällskapets hemsida har fungerat som anslagstavla under jubileumsåret; adressen dit är www.gunnarekelof.se.

Ekelöfrummet på Sigtunastiftelsen har varit öppet första söndagen i varje månad och på andra tider visats för särskilda gäster.

Styrelsen har haft regelbundna sammanträden i Stockholm och Sigtuna. I övrigt har styrelsen hållit kontakt och fattat beslut vid de olika sammankomsterna och via e-post.

Styrelseledamöter har under verksamhetsåret varit: Karin Levander (ordförande), John Swedenmark (sekreterare), Carl Ehrenkrona (kassör), Astrid Bäckström, Anders Classon, Christoph Michold, Daniel Möller, Anna Säflund-Orstadius samt Svante Ögren.

 

Stockholm den 28 april 2012

John Swedenmark

PROTOKOLL FÖRT VID GUNNAR EKELÖFSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 2010

 1. Mötet öppnas

Mötesordförande John Swedenmark förklarade årsmötet öppnat.

 

 1. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

Ordf. John Swedenmark förklarade att det varit en del misstag kring utskicket som därav blivit ett par dagar försenat.

Han bad mötet att trots detta godkänna punkten.

Mötet beslöt att godkänna punkten

 

 1. Fastställande av dagordning

Mötet beslöt att godkänna gällande dagordning.

 

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet beslöt att välja John Swedenmark till mötesordförande

och Bo Alström till mötessekreterare

 

 1. Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet

Mötet beslöt att välja Astrid Linder och Despina Westman

till protokolljusterare.

 

 1. Årsberättelse

Ordf. läste upp årsberättelsen med tillägget att ett uppskattatat releasparty hållits på Rönnells antikvariat, för boken Ögonvittnen. Därefter godkändes årsberättelsen.

 

 1. Kassörens redogörelse

I kassörens Carl Ehrenkrona frånvaro redogjorde Ordföranden för det ekonomiska tillståndet som befanns gott. Emellertid framhölls att medlemsinbetalningarna bör ”stramas upp” för framtiden.

Revisorn Astrid Linder meddelade att ränteintäkt samt viss bokförsäljning (plus ca 2000kr) inte kommit med i redogörelsen. Detta belopp kommer att införas i räkenskaperna under år 2010.

I övrigt fanns inget särskilt att anföra.

Mötet godkände redogörelsen

 

 1. Revisionsberättelse

Revisorn Claes Sundelin läste upp revisionsberättelsen och fann

handhavandet av ekonomin vara utan brister. Han förordade därför full ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 1. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Mötet godkände revisorernas rekommendation om full ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 1. Val av ordförande 2010

Valberedningen föreslog att till ordförande för Gunnar Ekelöfsällskapet 2010 välja Svante Ögren, vilket godkändes av mötet.

 

 1. Val av styrelseledamöter

Valberedningen redogjorde för situationen och förklarade att

Carl Ehrencrona

John Swedenmark

Anders Claesson

Kvarstår på sitt mandat ytterligare ett år.

 

Samt att avgående styrelseledamöterna

Ann Lundvall ersätts av Christoph Michold

Anette Fryd av Karin Levander

Anders Mortensen av Bo Alström

 Samt att styrelseledamöterna

Daniel Möller

Anna Säflund – Orstadius

omväljs på två år

Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag.

Ordföranden ville som tillägg till protokollet framföra ett tack till avgående styrelseledamoten Anders Mortensson för hans insatser i styrelsen.

 

 1. Val av revisorer

Valberedningen föreslog omval av revisorerna Astrid Linder och Claes Sundelin och som nyval av suppleant efter Eva Källgren, Lars Olov Larsson

Mötet godkände valberedningens förslag.

 

 1. Val av valberedning

Föreslogs att till ny ledamot i valberedningen välja Torbjörn Schmidt tillsammans med Magnus Halldin (omval).

Mötet godkände förslaget.

 

 1. Val av jury för Ekelöf-priset

Ordf. menade att detta var en svår och omständlig fråga varför han ville hänskjuta den till styrelsen.

Mötet godtog detta.

 

 1. Fastställande av årsavgift och budget för 2010

Ordf. föreslog efter samtal med kassören att årsavgiften förblir oförändrad samt att budgeten skulle godkännas.

Mötet godtog detta.

 1. Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

 

 1. Mötets avslutande

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.

 

Sigtuna 8 maj 2010

Vid block och penna

Bo Alström

Justeras: Astrid Linder                               Despina Westman

Protokoll från Gunnar Ekelöf-sällskapets årsmöte

Söndagen den 11 maj 2008, kl 14

Sigtunastiftelsen, Sigtuna

1. Mötet öppnades av Magnus Halldin.

2. Mötet befanns vara behörigen utlyst.

3. Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.

4. Magnus Halldin utsågs till mötesordförande, John Swedenmark till mötessekreterare.

5. Till att justera protokollet utsågs Bo Pehrson och Astrid Linder.

6. Magnus Halldin läste upp årsberättelsen för verksamhetsåret 2007.

7. Kassören Carl Ehrenkrona rapporterade om ekonomin, som är stadig, givet att vi behåller antalet medlemmar. Konstruktionen med årlig påfyllning av medel till Ekelöfpriset fungerar väl.

8. Revisorerna Astrid Linder och Claes Sundelin läste upp sin revisionsrapport för 2007. De hade inga anmärkningar och föreslog beviljad ansvarsfrihet.

9. Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

10. Till interimistisk ordförande valdes John Swedenmark, som dock har för avsikt att överlämna ordförandeskapet till någon annan när den nya styrelsen konstituerar sig.

11. Till ledamöter i styrelsen utsågs Anders Mortensen, Daniel Möller och Anna Säflund-Orstadius (samtliga omval) för en tvåårsperiod. Kvarstår gör Carl Ehrenkrona, Madeleine Gustafsson, John Swedenmark och Svante Ögren. Till nya medlemmar i styrelsen för en tvåårsperiod valdes Annette Fryd och Ann Lundvall.

Stryelsens första uppgift är att konstituera sig och utse någon av styrelsemedlemmarna till ny ordförande efter Magnus Halldin.

12. Till revisorer omvaldes Astrid Linder och Claes Sundelin, till revisorssuppleant omvaldes Eva Källgren.

13. Till valberedning valdes Bo Alström och Magnus Halldin.

14. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 180 kronor (200 kronor för makar/motsvarande). Carl Ehrenkrona presenterade ett förslag till budget, som antogs.

15. Inga övriga frågor.

16. Mötet avslutades. John Swedenmark avtackade Magnus Halldin och Anders Olsson för deras insatser inom sällskapet.

Efter årsmötet föreläste Anders Olsson på temat ”Gunnar Ekelöf och skrotmadonnan”, varefter merparten av mötesdeltagarna åt middag på restaurang Farbror Blå.