Lördag 7 maj klockan 14

Biblioteket, Sigtunastiftelsen

Efter årsmötet utförlig presentation av  den senaste donationen från Suzanne Ekelöf till Ekelöfrummet. Dessutom visning av diabilder ur familjealbumet och digital bläddring i det kommenterade exemplaret av Vägvisare till underjorden.

Förslag till dagordning

1.  Mötet öppnas

2.  Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

3.  Fastställande av dagordning

4.  Val av mötesordförande och mötessekreterare

5.  Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet

6.  Årsberättelse för år 2021

7.  Kassörens redogörelse

8.  Revisionsberättelse

9.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Val av ordförande för 2022

11. Val av styrelseledamöter

12. Beslut om firmatecknare

13. Val av revisorer

14. Val av valberedning

15. Fastställande av årsavgift och budget för 2022

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande