Kallelse till årsmöte i Gunnar Ekelöf-sällskapet

Lördag 11 september klockan 14 
i biblioteket på Sigtunastiftelsen, Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna

kl 15 Fikapaus (80 kr)
kl 16 Utdelning av Gunnar Ekelöf-priset till Leif Holmstrand
kl 17.30 Middag på egen bekostnad på Sigtunastiftelsen – anmälan till info@gunnarekelof.se

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet
6. Årsberättelse för år 2019 och 2020
7. Kassörens redogörelse för 2019 och 2020
8. Revisionsberättelse  för 2019 och 2020
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Val av ordförande för 2021
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av jury till Gunnar Ekelöf-priset
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Fastställande av årsavgift och budget för 2021
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Valberedningens förslag, årsredovisning och årsberättelse delas ut i samband med årsmötet och publiceras även i förväg på sällskapets hemsida, www.gunnarekelof.se