Lördag 16 september klockan 14 Biblioteket, Sigtunastiftelsen

Efter årsmötet, om vädret tillåter, vandring i Ekelöfs fotspår i Sigtuna med Bo Alström och Astrid Linder som guider, samt uppläsningar.

1. Mötet öppnas
2. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare 5. Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet 6. Årsberättelse för år 2022
7. Kassörens redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Val av ordförande för 2023
11. Val av styrelseledamöter
12. Beslut om firmatecknare
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Fastställande av årsavgift och budget för 2022 16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande