Protokoll från årsmöte i Gunnar Ekelöf-sällskapet

Lördagen den 16 september 2023 kl 14 

Sigtunastiftelsens bibliotek, Sigtuna

14 personer närvarade, närvarolista finns i Sällskapets arkiv

1. Mötet öppnades av Lotta Muth. 

2. Årsmötet befanns ej vara behörigen utlyst enligt stadgarna, eftersom alla medlemmar på grund av omständigheter bortom vår kontroll inte hade nåtts av kallelsen. Beslöts enhälligt att mötet likafullt skulle avhållas och räknas som giltigt.

3. Den föreslagna dagordningen fastställdes utan ändringar. 

4. Till mötesordförande utsågs Lotta Muth. Till mötessekreterare utsågs John Swedenmark.

5. Till att justera årsmötesprotokollet utsågs Maria Fritzell och Anders Claesson.

6. Verksamhetsberättelsen för år 2022 lästes upp och godkändes med ett fåtal rättelser samt tillägget att den planerade julgåvan blivit försenad och ännu inte färdigställts.

7. Kassörens redogörelse för 2022 med kommentarer presenterades och kommenterades. Avgående kassören Astrid Linder beskrev en ekonomi i balans – låt vara på grund av låg aktivitetsgrad – och framhöll att frivilliga bidrag från medlemmar har varit viktiga.

8. Revisionsberättelsen  för 2022 lästes upp av Marie-Louise Flemberg. Ansvarsfrihet förordades för den avgående styrelsen.

9. Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022, och att fastställa resultat och balansräkning enligt punkt 7.

10. Till ordförande för 2023 utsågs Lotta Muth.

11. Till styrelseledamöter valdes på två år Anders Claesson, John Swedenmark och Anna Säflund-Orstadius (samtliga omval) samt Robert (Bob) Nichols (nyval),  Kvarstår från föregående år gör Astrid Bäckström, Firat Ceweri, Karin Levander och Daniel Möller. Ständigt adjungerade vid styrelsemöten är Astrid Linder och Bo Alström.

12. Beslutet om firmatecknare hänsköts till styrelsens konstituerande möte. Avsikten är att utse Bob Nichols och Lotta Muth.

13. Till föreningsrevisor omvaldes Maria Kron, med Julia Sundberg som suppleant.

14. Till valberedning utsågs Bo Alström och Anders Claesson.

15. Den av kassören föreslagna budgeten för 2023 godkändes. Årsavgiften fastställdes till oförändrat 200 kr (250 kr för hushåll och företag).
Här vidtog en diskussion om hur medlemmarna ska kontaktas. Årsmötet beslöt att uppdra styrelsen att skicka ut ett brev till medlemmarna med uppmaning att betala medlemsavgift för 2024 (som då även gäller för 2023). Brevet måste ut under oktober så att det bjuder in till evenemanget på Kurdiska biblioteket den 28. Det ska även innehålla presentationer av vårens planerade evenemang, samt ett meddelande om att julgåvan för 2022 är på väg. Tyvärr hinner inte julgåvan färdigställas, så två utskick kommer att belasta Sällskapets budget under 2023. Brevet bör även i än högre grad förutskicka en övergång till kontakt via mail istället för post, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

16. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg, men tillfället togs i akt att diskutera kommande händelser, närmast uppläsningen på Kurdiska biblioteket den 28 oktober och Jesper Högströms besök på Sigtunastiftelsen den 25 november kring sin nyutkomna Ekelöf-biografi.
– Firat Ceweri presenterade projektet ”I den diktade furstens fotspår” kring styrelsens med flera resa till Van-regionen i Turkiet, när det politiska läget så tillåter. (Resan finansieras av externa bidrag från två stiftelser.) Mötet diskuterade olika sätt att göra Furstens möte med dagens Kurdistan tillgängligt för hemmavarande medlemmar. Bland annat kommer mycket att filmas.
– John Swedenmark redogjorde för erbjudandet från Anders Mortensen och Daniel Möller att färdigställa ett ”extranummer” av medlemsbladet Ekelöfet kring material som framkommit under deras utgivning av Ekelöfs ej i bokform publicerade texter. Numret skulle också vara öppet för annat slags material.
Mötet ställde sig positivt till förslaget, och till möjligheten att låta Ekelöfet utkomma sporadiskt även i fortsättningen. Det formella beslutet hänsköts dock till styrelsen. Ett evenemang kring ”Ekelöf och  grotesken” – ett gammalt förslag från Roger Fjellström – diskuterades även. John Swedenmark uppdrogs att kontakta Rönnells.
– Lotta Muth presenterade idén om ett evenemang kring Ekelöfs kopplingar till Grekland på Kavalla-institutet.
– John Swedenmark rapporterade om Mortensens och Möllers kontakter med Bellmansällskapet kring ett kommande samarrangemang. Han skisserade även andra samarbetsmöjligheter.

17. Mötet avslutades.

Efter fikastund vidtog en vandring till Ekelöfs platser i Sigtuna, omsorgsfullt ledd av Bo Alström och Astrid Linder, i vackert tidighöstväder, med berättelser och uppläsningar.

Stockholm den 8 oktober 2023

John Swedenmark

Protokollet justeras

Anders Claesson Maria Fritzell